Barcelona: les polítiques públiques d’un projecte; la disputa d’una esperança.

 Article amb David Cid, publicat a Crític (8 de juny 2022)

El 2015 es posava en marxa l’experiència de govern de Barcelona en Comú (BComú). Es produïa també la irrupció de les ciutats del canvi, com a escenari on l’onada ciutadana del 15m traçava camins de majoria social i electoral. Fa només set anys, però tot ha canviat molt ràpid. La precària recuperació post-crisi va ser interrompuda per la covid-19. I a la sortida de la pandèmia irrompen la invasió i la guerra. La crisi climàtica ha entrat en fase d’emergència. Vivim temps d’incerteses radicals. El canvi d’època i les seves transicions, d’altra banda, forcen les costures del vell contracte de benestar. Es fa evident que només en clau col.lectiva és possible explorar respostes als nous riscos ecosocials. I s’activen energies ciutadanes que van teixint un nou cicle de solidaritats. En aquest nou mosaic contextual, el municipalisme ha mantingut oberta la finestra democràtica. Ho ha fet a moltes ciutats: amb nous drets i espais d’acollida; amb feminisme i polítiques urbanes de transició ecològica. S’ha escrit força sobre la significació política del nou municipalisme. Però no tant, en canvi, sobre la seva aportació en termes de polítiques públiques. I és aquí on es disputen valors, projectes i esperances.

Tornem a Barcelona. A un any clavat de les municipals. Al 2016 i 2017 vam publicar dos articles a Crític on intentàvem dibuixar els avenços i els reptes pendents de l’agenda municipal del canvi[1]. És potser ara un moment oportú per posar al dia alguns elements d’anàlisi i valoració. Considerar a fons l’acció de govern de BComú desborda l’abast d’aquest article. Ho farem doncs a partir de tres eixos que connecten amb conflictes i reptes clau, i tenen alhora capacitat d’expressar model. Tres dimensions que es van concretant amb força i que caracteritzen el projecte col·lectiu, amb les seves fortaleses, les seves dificultats i els seus reptes pendents.

1. Protegint la vida. Transformació urbana i transició ecològica..

La crisi climàtica i la pandèmia acceleren i intensifiquen el procés de canvi de paradigma urbà. Guanyar la batalla pel clima esdevé condició de possibilitat per a qualsevol altre projecte col.lectiu. I la transformació urbana opera com a clau de volta per a fer-ho factible. Ens hi va la vida. Només una revolució urbana que situï la salut al centre de totes les polítiques pot permetre avançar per camins de transició ecològica. Moltes ciutats han posat fil a l’agulla: Amsterdam, París, Londres, Berlin, Copenhague...

A Barcelona, el canvi de model ha guanyat també intensitat i ritme al llarg dels últims anys, malgrat les resistències econòmiques i culturals d’una coalició de vells poders urbans. Es tracta, en síntesi, de protegir la vida: crear un hàbitat quotidià amb espais segurs per conviure i aire net per respirar. La transformació es plasma en un ampli ventall de polítiques públiques. a) L’acció climàtica amb el canvi de model energètic. Barcelona coprodueix i aprova la Declaració i el Pla d’Acció d’Emergència Climàtica (2021). Els objectius son ben nítids: assolir el 2030 reduccions del 25% en consum d’energia i del 33% en emissions de CO2, respecte el 2019. I arribar a una ciutat neutre en carboni el 2050. Per aprofundir la transició, Barcelona es dota d’una eina clau: l’operadora pública municipal Barcelona Energia, que permet treballar conjuntament en renovables, producció de proximitat i drets energètics. b) El canvi en el model de mobilitat. Si l’energia opera com a palanca principal de compromís pel clima, la mobilitat ho fa com a determinant clau en la lluita contra la contaminació. Els objectius marcats son també aquí molt clars: assolir el 2024 una reducció del 25,6% dels desplaçaments en cotxe, amb increments del 15% en transport públic i del 10% en mobilitat activa (a peu i en bicicleta). Per tal d’aconseguir-ho s’articulen un conjunt de polítiques on destaquen, pel seu valor referencial: la Zona de Baixes Emissions com a eina de restricció a la circulació dels vehicles més contaminants; l’ampliació sostinguda de la xarxa de carrils bici; i la connexió del tramvia per la Diagonal,  com a aposta de vertebració de la mobilitat metropolitana, i plasmació de la revolució de l’espai públic.    

La transformació de l’espai públic és precisament la clau de volta del nou model urbà. Té un nom: superilla Barcelona. I una gramàtica: recuperar els valors humanistes del pla Cerdà (finals del s.XIX) amb pràctiques i eines del s.XXI, tot i superant les agressions especulatives i contaminants a les que ha estat sotmès durant més d’un segle. Superilla Barcelona és un canvi de paradigma urbà que s’expressa principalment a l’Eixample i a l’entorn de Glòries. La intervenció sobre la trama Cerdà ha de generar, els propers anys, 21 eixos de vianants (1 de cada 3 carrers) i 21 places de barri (cada resident tindrà un eix o plaça a menys de 200m de casa). Es multiplica per deu, alhora, la superfície de verd urbà. En termes absoluts implica guanyar 33,4ha d’espai públic (com tot el parc de la Ciutadella) i 6,6ha de verd. A Glòries, la transformació suposa recuperar 30.000m2 d’espai d’ús ciutadà: on hi havia 8 carrils de cotxe, hi haurà un passeig verd de 20m d’amplada amb espais de joc i d’estada.

Son les xifres d’un canvi de model que posa fi a l’apropiació de l’espai pels cotxes i retorna la ciutat als vianants, que posa fi a les agressions a la salut i recupera la qualitat de l’aire. Son les coordenades d’una revolució per democratitzar la quotidianitat, per fer efectiu el dret a la ciutat com a lloc de convivència i vincles. Es tracta d’una política urbana feminista i per a totes les edats, que protegeix la vida. I es tracta també d’una aposta pel dinamisme i el comerç de proximitat, per les economies creadores de sociabilitat. Els primers impactes, a la superilla de Sant Antoni, ens parlen ja de l’encert transformador: un ús més intensiu dels espais comuns, una reducció significativa de la contaminació, un procés sostingut d’obertura de nous comerços.        

2. Protegint les persones. Transformació social i dret a l’habitatge

Al llarg de l’última dècada les desigualtats s’han incrementat. En el punt àlgid de la Gran Recessió, l’índex de Gini a la metròpoli de Barcelona havia retrocedit dues dècades, al nivell de principis dels anys 90. Just abans de la pandèmia, la situació havia millorat però la pobresa estava cronificada per sobre del 20% i la pobresa laboral (ingressos per sota del llindar) havia escalat al 15,4%, més alta que mai. Els impactes de la covid-19 polaritzen i fragmenten encara més l’estructura social. Les situacions de pobresa esdevenen més severes i els col·lectius més vulnerables (infants, població immigrant) resulten intensament afectats. L’habitatge segueix instal·lat en el nucli dels riscos d’exclusió. A diferència de la gran recessió -gestionada en clau austeritaria- l’actual desplegament de l’escut social (ERTOs, salari mínim, IMV/RGC), contribueix de forma substancial a reduir els nivells de pobresa relativa. Els factors explicatius d’aquest escenari son, tots ells, supramunicipals. Tampoc l’ajuntament disposa d’eines per a combatre’ls a fons. Però hi ha marges d’actuació. I el govern de BComú no només els ha treballat, n’ha fet també una prioritat. Una prioritat orientada a forjar una ciutat més inclusiva, amb els drets socials més localitzats i més garantits. Vegem-ho.     

D’entre els municipis per sobre dels 50.000 habitants, Barcelona ocupa avui el primer lloc en inversió social a Espanya. Al llarg dels últims cinc anys, el volum ha crescut de 273 a 383 milions d’euros, arribant als 230€ d’inversió social per habitant, xifra que dobla amb escreix la mitjana del conjunt d’ajuntaments de l’estat (109€ per habitant). No es tracta tan sols, ni principalment, de la quantitat de recursos que s’hi destinen. En clau qualitativa, Barcelona ha forjat el millor model de serveis socials. Segons l’últma avaluació (Associació Estatal de Directius de Serveis Socials), l’ajuntament obté la màxima puntuació en el 70% dels indicadors analitzats (36 sobre 51) situant aquí estratègies tan rellevants com la inclusió de persones sense llar, l’atenció domiciliària i les prestacions d’emergència social. Si s’amplia el focus de les polítiques, Barcelona ha estat recentment pionera en serveis municipals de dentista i de salut mental; en el desplegament de l’agenda feminista i LGTBI; en la tarifació social de les escoles bressol (que ha incrementat d’un 19% el nombre de famílies en situació de pobresa que hi accedeixen); en la vinculació entre renda bàsica i acció comunitària per mitjà del programa B-Mincome; o en l’ampliació de l’Acord Ciutadà, a través del Fòrum Social Metropolità, amb l’objectiu d’abordar la governança social participativa de la ciutat real. Son potser els exemples més significatius d’un fet ben tangible: l’ampli reconeixement de Barcelona com a referent de municipalisme socialment innovador; com a ciutat capdavantera en la construcció d’espais de ciutadania de proximitat

Hi ha una altra dimensió fonamental: les polítiques públiques pel dret a l’habitatge. L’habitatge no ha format part del nostre règim de benestar. És més, les mesures adoptades per l’estat han impulsat la financiarització de la propietat, han alimentat bombolles i cicles especulatius. Tots els indicadors situen avui l’habitatge en el nucli de la nova estructura de riscos socials. Els ajuntaments no disposen de les eines bàsiques. Tot i així, Barcelona ha impulsat -des de 2015 i respecte a qualsevol altra escala de govern- les polítiques públiques d’habitatge més potents i avançades, en múltiples eixos. La construcció de nou habitatge municipal de lloguer social ha jugat un rol vertebrador: hi ha actualment 2.115 unitats en construcció en 31 promocions, fet que situarà el parc públic el 2023 a la ratlla dels 13.000 habitatges (7.538 el 2015). El govern municipal ha impulsat també un programa de compra que implica la incorporació de més de 1.500 habitatges distribuïts pel teixit urbà. Més enllà de la construcció i la compra, s’han desplegat innovacions remarcables. a) L’impuls a l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús (1.045 unitats a tota la ciutat). b) L’estratègia de rehabilitació  amb prioritat per les finques d’alta complexitat en barris vulnerables, i per la intervenció en clau de transició energètica (40 milions anuals d’inversió i 15.000 habitatges/any rehabilitats). c) L’obligació de destinar un mínim del 30% a habitatge assequible en tota nova promoció i rehabilitació integral de més de 600m2. Canvi normatiu amb fort impuls dels moviments urbans, i inscrit en la triple aposta d’avançar en el dret a l’habitatge, superar la segregació socioresidencial i frenar lògiques de gentrificació.

3. Protegint els barris. Transformació comunitària i cures compartides.  

La lluita contra les desigualtats i els riscos d’exclusió ha implicat a Barcelona l’activació de polítiques socials i d’habitatge potents i innovadores. Però hi ha més. Quan les desigualtats es cartografien a la pell de la ciutat apareixen dinàmiques de segregació urbana i fragilitats comunitàries. Per tal de fer-hi front, emergeix el tercer eix de transformació: el que suposa traçar una agenda de barris i de cures. Un ventall de polítiques orientades a millorar els hàbitats més vulnerables, a enfortir capacitats de resposta col.lectiva, i a situar en el centre de la quotidianitat una organització comunitària i compartida de les cures. En aquest sentit, el Pla de Barris,  els equipaments de proximitat i Vila Veïna esdeven apostes referencials. 

El Pla de Barris és una política pública per als barris de més alta vulnerabilitat. Articula, d’una banda, programes innovadors en àmbits d’educació, salut comunitària, drets culturals i socials, habitatge, espai públic, transició energètica, ocupació i economia cooperativa, amb fortes transversalitats de gènere. És també, d’altra banda, un espai de suport a pràctiques d’innovació ciutadana i coproducció de polítiques, d’apoderament veïnal i millora del capital associatiu dels barris. Incorpora, per tant, la doble dimensió d’abordar segregacions urbanes i fragilitats comunitàries. En una primera fase, entre 2017 i 2020, es van invertir 150 milions € assignats al Pla, i es van desplegar més de 600 accions, amb 13 nous equipaments de proximitat i alta concentració en polítiques d’innovació social i educativa (Escoles enriquides, projecte Baobab...). El programa 2021-2024 disposa d’una nova dotació de 150 milions € i planteja dos tipus de plans segons el seu nivell d’intensitat, fixat a cada territori d’acord al grau de vulnerabilitat urbana. Son, d’una banda, 10 plans nous de caràcter integral que engloben 15 barris; i es manté, d’altra banda, la intervenció intensiva a 8 barris del programa anterior enquadrats en 5 plans: un total, per tant, de 15 plans i 23 barris. Continua també el desplegament d’accions de manteniment a 8 plans del periode 17-20. El conjunt del Pla de Barris arribarà el 2024 a 377.000 persones, més d’un 22% de la població de Barcelona.

Cal destacar finalment, en un marc de projectes múltiples, el que representa, d’una banda, la posada en marxa del Centre de Vida Comunitària a Trinitat Vella; i, d’altra banda, l’inici del programa Vila Veïna a cinc barris de la ciutat.

 ·       El Centre de Vida Comunitària opera com a estendard d’una nova generació d’infraestructures socials als barris. Sintetitza la proposta d’articular, en un espai innovador, polítiques socials de proximitat, projectes comunitaris, i processos de construcció de vincles. El nou equipament agrupa una desena de serveis municipals amb voluntat d’enfortir el seu arrelament al territori, i ofereix espais de trobada orientats a generar noves practiques socials. És per tant una aposta per generar interseccions i aliances públic-comunitàries.

·       El desplegament de Vila Veïna suposa la transformació del vell model d’atenció sociosanitària cap a una xarxa de cures que es despleguen en clau de proximitat, i s’organitzen de manera compartida i comunitària. Vila Veïna vol superar tant la vivència individual i privada de la vulnerabilitat, com la seva mercantilització excloent. L’estratègia s’articula en àmbits d’entre 10.000 i 30.000 habitants en base a quatre components:  els serveis públics de cures; les eines per a la millora de les condicions laborals i el benestar de les persones cuidadores; els dispositius  comunitaris; i una proposta de transformació de l’espai públic amb visió feminista i de cures. Fins al 2023 s’implementaran 16 unitats territorials (almenys una Vila Veïna per districte). El projecte ha arrencat a 4 barris: Vilapicina, Provençals, Marina del Port i Congrés-Indians. Al llarg del 2022 s’incorporen 12 unitats més, arribant a unes 300.000 persones. El desplegament complet preveu la implantació de 115 Viles Veïnes en total.

Els tres eixos anteriors dibuixen un projecte municipalista que aposta per polítiques públiques orientades a transformar la ciutat, no només a gestionar-la. Polítiques que, per tant, obren un camp de joc amb valors i interessos en conflicte. És ben cert que el projecte resta limitat per la manca d’eines bàsiques. En algun moment, la política democràtica del segle XXI haurà d’atendre la necessitat d’apoderar estructuralment les ciutats, de bascular la governança multinivell cap a la proximitat. En tot cas, però, l’agenda i les polítiques impulsades per BComú mostren que erigir un projecte de canvi és possible. Una proposta que sitúa la vida, les persones i les comunitats en el centre. Que s’obre camí en el terreny dels resultats tangibles. I sí, genera disputes i resistències. Desencadena impugnacions per part dels agents centrals del vell règim urbà. Son actors avui reactius, instal·lats en l’intent de frenar les formes col·lectives i saludables de viure la ciutat, ancorats en pràctiques de negacionisme climàtic, atrinxerats en certs privilegis derivats de mercadejar amb les necessitats i el benestar de la majoria. El gran repte del projecte que ha anat prenent forma a Barcelona no és resistir a les resistències. És generar un horitzó d’esperança col.lectiva a l’entorn d’una ciutat que estima i protegeix la vida i el planeta; que cuida i protegeix les persones i els barris. I ho fa com a ciutat vibrant, oberta, creativa, referent global de prosperitat. Son les polítiques públiques d’un projecte, sí; pero és sobretot la disputa d’una esperança.

Innovació social i estat de benestar: un futur a construir

 Article publicat a Catalunya Plural (11/5/2022)

https://catalunyaplural.cat/ca/innovacio-social-i-estat-de-benestar-un-futur-a-construir/

La acción colectiva se expresa de formas muy diversas, con múltiples tensiones e impactos sobre la esfera institucional. Serían inimaginables los avances en derechos socioeconómicos, culturales o de género sin atender a los efectos de los grandes ciclos de movilización que tuvieron lugar en el siglo XX: tras la segunda guerra mundial o tras el mayo del 68. En las últimas décadas, el nuevo contexto histórico, marcado por cambios sociales profundos y por la emergencia de una nueva era urbana, transforma las coordenadas de la acción colectiva: hacia prácticas más diversificadas; y hacia lógicas más ‘situadas’, fuertemente conectadas a los lugares de la cotidianidad. Estos nuevos parámetros ofrecen una ventana de oportunidad para avanzar hacia una ciudadanía social más democrática y localizada, hacia un estado de bienestar orientado a lo común.     

Los elementos de contexto

La última década dibuja un tiempo marcado por dos crisis profundas: la Gran Recesión, con sus enormes impactos sociales en un marco de gestión austeritaria; y la Pandemia, con sus efectos sobre la salud, la actividad económica y las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables. Pero más allá de las crisis y sus esquemas concretos de respuesta, subyacen también dinámicas de cambio de época. Se alteran los vectores que habían vertebrado la sociedad industrial. Se desencadena un ciclo de transiciones intensas, múltiples y aceleradas (crisis climática, disrupción digital, incertidumbre y complejidad social, ejes emergentes de conflicto político…) llamadas a redibujar las trayectorias personales y los horizontes colectivos que surcarán el siglo XXI.

En la dimensión espacial, la sociedad industrial cristalizó en el territorio sociopolítico de los estados; el tiempo nuevo se expresa con fuerza en las redes de ciudades. En Hábitat III, 2016, se constata que un 54% de la población mundial es urbana.  Si la dinámica no se trunca, las ciudades pueden llegar a alojar al 70% de la humanidad en 2050. Más allá de las variables demográficas, las ciudades adquieren una clara centralidad en las dinámicas de cambio de época. El escenario emergente presenta un fuerte sesgo urbano. a) En su configuración: la transición digital y la financiarización consolidan la red de metrópolis globales. b) En sus impactos: la vulnerabilidad y la segregación residencial se sitúan en el núcleo de la nueva estructura de riesgos sociales. c) En las respuestas: se despliega el ciclo de innovación municipalista, en el terreno institucional; y el ciclo de diversificación y expansión de la acción colectiva, en el campo de la ciudadanía.

Las nuevas dinámicas de acción colectiva

El doble contexto de transiciones sociales y de desarrollo de la era urbana enmarca el despliegue de un nuevo ciclo de acción colectiva, caracterizado por dos elementos clave. En primer lugar, el giro espacial y cotidiano. A la época de las grandes narrativas y sus movimientos sociales (la sociedad industrial), le sucede un nuevo escenario de prácticas colectivas cuya activación no se produce tanto desde marcos ideológicos sino desde la propia experiencia de los agravios: las personas y poblaciones afectadas devienen activistas. Las movilizaciones y las iniciativas se vinculan a los territorios, a los entornos de vida cotidiana. El hábitat y la proximidad pasan a jugar un papel vertebrador: lo comunitario se convierte en un vector básico de las lógicas emergentes de acción colectiva en el siglo XXI. En segundo lugar, la diversificación y la expansión de prácticas prefigurativas. El siglo XX viene marcado por el predominio de la acción colectiva contenciosa, la desplegada por los movimientos sociales, y arraigada en lógicas de resistencia, denuncia y construcción de conciencia e identidad. En las dos últimas décadas, a esa lógica se suma una acción colectiva encarnada por prácticas de solidaridad y construcción de alternativas. Se trata en realidad de acciones prefigurativas vinculadas a tradiciones autogestionarias y cooperativistas que cobran hoy un nuevo significado histórico. Ambos tipos de acción mantienen operativo un horizonte de incidencia política, como lógica de anclaje de avances cuando se abren brechas de oportunidad.

Un ciclo innovador de movimientos sociales

En las décadas en torno al cambio de milenio se desarrolla una fase de innovaciones relevantes en la dimensión contenciosa de la acción colectiva: se renuevan repertorios (acampadas por el 0,7%, caceroladas contra la guerra…) y se amplian temáticas de movilización: antiracismo, foros sociales mundiales, agenda LGTBI, movimiento okupa… El gran estallido ciudadano del 15M de 2011 marca un nuevo punto de inflexión: retorna el conflicto socioeconómico; y el giro espacial se asienta con fuerza. Emerge un conjunto de dinámicas de movilización conectadas a problemas globales, pero cuya expresión se produce en lo cotidiano. Las grandes narrativas pueden operar como referentes simbólicos y marcos de valores, pero los procesos de denuncia/resistencia generan prácticas fuertemente ‘situadas’: cobran sentido en el territorio.

Asistimos a unos años marcados por el ‘sí se puede’ de la PAH contra los deshaucios, y por el nuevo sindicalismo urbano frente a la especulación y la exclusión habitacional (Sindicato de Inquilin@s); por la acción colectiva de las mujeres en marcos precarizados de economía urbana (Kellys, Sindihogar) y por las mareas ciudadanas en defensa de los servicios públicos (educación, sanidad, cultura). Emergen todos ellos como sujetos que comparten situaciones de explotación de sus respectivas vulnerabilidades. Se articula lo personal y lo comunitario: la autonomía individual se vincula a la reapropiación colectiva de la vida cotidiana. Desde esas nuevas ‘éticas del nosotros’ se generan formatos innovadores de movilización: crean relatos con alta capacidad de creación de sentido común de época; y desencadenan prácticas de carácter rompedor, pero reconocibles a la vez desde las trayectorias y vivencias cotidianas de las personas protagonistas.

La acción colectiva prefigurativa: prácticas de autonomía y cooperación

En paralelo a los cambios en las dinámicas de movilización, cobra fuerza una realidad que conecta la acción colectiva con la construcción del común: la dimensión prefigurativa vehiculada a través de experiencias de autogestión urbana, prácticas de innovación social e iniciativas ciudadanas de solidaridad. Son acciones que, desde la voluntad de ir más allá de las lógicas de denuncia, situan la cooperación como eje de su propio desarrollo. Una nueva gramática de disidencias creativas: espacios de autonomía con voluntad de construir alternativas tangibles, realidades con capacidad de prefiguración de lo deseado a escala general.

a) Las experiencias de autogestión urbana toman forma como expresiones locales y cooperativas del ciclo alterglobalizador. Se da en ellas una fuerte presencia de la ‘cultura de la autonomía’ que cristaliza en iniciativas de autotutela de derechos, siendo referentes los bloques de viviendas okupadas, las escuales populares o los espacios y equipamientos autogestionados. b) Las prácticas de innovación social nacen conectadas a la cobertura de necesidades básicas y no renuncian a alterar relaciones de poder en el territorio. Su irrupción se encuentra relacionada con los impactos de la Gran Recesión. La reactivación económica posterior ofrece un contexto que permite transitar de prácticas reactivas a estratégicas, que erigen modelos alternativos de producción y acceso a bienes comunes: desde grupos de crianza compartida hasta cooperativas de consumo agroecológico; desde masovería urbana hasta comunidades energéticas locales.  c) La pandemia y sus efectos provocan un nuevo giro en la lógica colaborativa: emergen redes e iniciativas ciudadanas de solidaridad orientadas al apoyo mutuo, a la activación de lazos vecinales, para enfrentar las vulnerabilidades relacionales y materiales que la covid-19 deja al descubierto. Se intensifica la dimensión comunitaria del bienestar, por medio de lógicas de apoyo y reciprocidad. A escala metropolitana de Barcelona, la encuesta de convivencia del IERMB ha hallado un fortalecimiento de las interacciones vecinales de carácter informal, en el marco de los espacios cotidianos (escaleras y bloques de viviendas; microbarrios…) con mayor densidad relacional. 

El proyecto de investigación colaborativa SOLIVID[1] ha contribuido a localizar y estudiar más de 3.000 iniciativas ciudadanas en territorios y paises de América Latina y sur de Europa. Emerge una geografía compleja de solidaridades que se debate entre prácticas efímeras de choque y apuestas estratégicas; entre la activación de capital social preexistente y nuevas conexiones con exclusiones múltiples; entre formatos organizativos más o menos innovadores; entre lógicas de asistencia y la producción de subjetividades colectivas. Y todo ello cruzado por una dimensión de género que expone tanto brechas ampliadas como espacios de construcción de igualdad y reconocimiento.

Acción colectiva y estado de bienestar

Más allá de estos elementos, aparece un aspecto clave que requiere una reflexión específica: la articulación entre la acción colectiva y la esfera institucional. ¿Hasta qué punto la interacción entre iniciativas ciudadanas y políticas públicas de proximidad puede funcionar como motor de cambios en el modelo de bienestar, como oportunidad de construcción de lo común? El estado de bienestar keynesiano se inscribió en una doble coordenda institucional: un modelo de democracia representativa con procesos limitados de implicación ciudadana; y un esquema burocrático de gestión pública heredero de dogmas weberianos. Ambos parámetros guardan relación: una democracia de baja calidad participativa encaja bien con una administración de baja intensidad deliberativa. Hoy, en pleno siglo XXI, con el fortalecimiento político de la proximidad -de la mano del nuevo municipalismo- y las nuevas formas de acción colectiva se abre una ventana de oportunidad: la articulación entre lo institucional y lo comunitario en una esfera pública compartida. Se trataría de explorar un nuevo espacio de encuentro y de alianzas entre el potencial universalista de las políticas públicas y el potencial democratizador del tejido ciudadano: un reconfiguración del estado de bienestar, orientada a vertebrar lo común más que a gestionar burocracias. 

Este horizonte puede enmarcarse en tres coordenadas: a) El valor de la comunidad como lugar de vinculación entre las personas en entornos de cotidianidad. El sentimiento de pertenencia, la existencia de relaciones de apoyo y reciprocidad convierten espacios en lugares: geografías con significados colectivos. En sociedades complejas el modelo de ciudadanía debería aportar anclajes comunitarios, mixturas  y fraternidades como condiciones de construcción de igualdad. b) El valor del ‘commoning’ como lógica de acción orientada a la construcción de lo colectivo: la búsqueda del bien común a partir de procesos de coproducción entre actores. c) El valor de las redes como forma de articulación en clave de horizontalidad. La gobernanza adopta aquí una arquitectura de sujetos interdependientes. Los avances sociales no pueden ser ya el producto de la acción institucional unilateral sino el resultado del intercambio de recursos entre escalas de gobierno, tejido comunitario y ciudadanía. Estas tres coordenadas pueden fundamentar estrategias diversas de colaboración público-social en escenarios de proximidad:

-Articular marcos de apoyo a las prácticas ciudadanas. La autogestión urbana, la innovación social y la solidaridad comunitaria configuran el tejido de la acción colectiva prefigurativa. La mayoría de esas prácticas emergen en contextos de cotidianidad y no resulta fácil extenderlas. Muchas de ellas nacen desde lógicas reactivas y hallan dificultades para transitar hacia modelos alternativos y estratégicos. Buena parte se desarrollan en barrios de capas medias, de modo que es el capital social y no la vulnerabilidad lo que actúa como fuerza motor de tales pràcticas. La construcción de lo común supone aquí la intersección de esas iniciativas con lo institucional a través de marcos de apoyo que pueden implicar: a) el ‘scaling up’: llevar las iniciativas solidarias más allá de sus límites territoriales y poblacionales originales, con la dimensión digital como brecha de oportunidad; b) el ‘scaling out’: impulsar la réplica de las prácticas más exitosas y su interconexión por medio de redes horizontales, ampliando así el alcance sin perder las ventajas de la proximidad; c) el reequilbrio socioespacial: contribuir a una difusión social y territorial equilibrada de las iniciativas, poniendo el énfasis en su penetración entre los grupos y los barrios de elevada vulnerabilidad.

-Impulsar relaciones estables de coproducción con las prácticas ciudadanas. Asumir los límites respectivos de las políticas públicas tradicionales y de las dinámicas de acción colectiva, debería ser un acicate para el impulso de acciones conjuntas en base a marcos de colaboración estables. La resiliencia de las ciudades ante una crisis profunda e intensa como la actual pasará, en buena medida, por la capacidad de tejer redes de colaboración público-comunitaria que aúnen los recursos institucionales con las energías sociales que la propia crisis ha contribuido a activar. Ello puede plasmarse en un mínimo de tres tipos de alianzas: a) los planes de barrio orientados a reforzar capacidades vecinales de gestión y resolución de problemas, y a dotar de naturaleza comunitaria a las redes de servicios públicos de proximidad; b) la cocreación de políticas, como procesos de implicación del tejido social en todo el ciclo de diseño e implementación, para sumar conocimientos distribuidos y sintetizar inteligencias colectivas; c) la gestión ciudadana de servicios y espacios, para transitar de equipamientos públicos a bienes comunes; para convertir las geografías físicas de prestación de servicios en geografías colectivas de construcción de ciudadanía.

En síntesis, la Gran Recesión primero y la Pandemia después han generado condiciones de extensión e innovación de la acción colectiva. Junto a ello, las transiciones del cambio de época han ido trazando coordenadas de reconstrucción de la ciudadanía más allá del estado de bienestar clásico. En este nuevo campo de juego surge la posibilidad de conectar las políticas sociales de proximidad con las iniciativas ciudadanas de solidaridad, y articular así el campo de lo común como semilla de transformaciones y como gramática de un nuevo contrato social para el siglo XXI.[1] https://www.solivid.org/ Investigación en red impulsada por GURB, IGOP e IERMB (UAB)


Espacios y políticas para construir fraternidad

 Article amb Ismael Blanco, publicat a ElDiario (7/2/2022)

https://www.eldiario.es/catalunya/espacios-politicas-construir-fraternidad_129_8704388.html

Desigualdades sociales y esferas de segregación

Hacia finales de los años 70 del siglo XX se produce una inflexión, a escala global, en la dinámica de distribución social de la renta: se abre un ciclo de crecimiento intenso de las desigualdades en buena parte del mundo. Al entrecruzarse con variables de género, edad, origen y residenciales, el incremento de la desigualdad da lugar a unas estructuras socioespaciales más complejas y fragmentadas. En la última década se han acelerado este tipo de procesos: primero como consecuencia de la gran recesión de 2008 y sus políticas de austeridad; de forma más reciente, como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia.

El crecimiento reciente de las desigualdades se produce en un marco de fuertes interacciones con las dinámicas de segregación social, es decir, con la tendencia de distintos grupos a separarse en su cotidianidad, de manera que las vidas de unos y otros transcurren en espacios no compartidos, con interaccioners escasas entre ellos. La segregación resulta por tanto en la práctica inexistencia de mixtura; expresa la fragilidad o ausencia de escenarios de mezcla, de comunidades con vinculaciones cruzadas. Sucede que cuando la construcción de igualdad se debilita, las segregaciones tienden a ensancharse; la cristalización progresiva de esferas segregadas genera entonces nuevas condiciones de ampliación de desigualdades. En sentido opuesto, la existencia y la calidad de espacios de mixtura, de comunidades diversas con alta densidad relacional, opera como factor promotor de horizontes de equidad. Es el núcleo de la tesis de Klinenberg en ‘Palacios del pueblo’ [i]: la construcción de valores compartidos requiere espacios compartidos. Una sociedad más igualitaria exige una infraestructura social que la sustente en términos de cotidianidad.

¿Transitan nuestras vidas por esferas de segregación, con mayor o menor intensidad según en qué ámbitos? ¿Operan estas fragmentaciones como motor de crecimiento de la desigualdad?. En ‘¿Vidas segregadas?. Reconstruir fraternidad’ [ii], libro colectivo de próxima aparición, se exploran elementos de respuesta. Emergen los rasgos que caracterizan esas esferas de vida donde las desigualdades cristalizan en segregaciones, allí donde la cotidianidad se fractura. Son procesos de fragmentación socioresidencial, junto a lógicas de desvinculación relacional y fragilidad comunitaria, así como segregaciones con sesgos de clase y género en las dinámicas cotidianas de movilidad. Son escuelas y redes de escolarización segregadas, junto a espacios educativos extraescolares fuertemente excluyentes, así como lógicas fragmentadas de acceso y práctica cultural. Son esferas segregadas de atención sanitaria según niveles de renta, y ‘desiertos de alimentación saludable’ en barrios de alta vulnerabilidad. Son finalmente capacidades institucionales y cívicas en barrios de rentas medias, junto a áreas de alta vulnerabilidad privadas del capital relacional necesario para revertir sus múltiples desventajas.

La acumulación de este conjunto de dimensiones ofrece el mosaico de la segregación cotidiana. Para superar esta lógica, e impulsar transiciones hacia escenarios de mixtura igualitaria se hacen necesarias políticas públicas de nuevo tipo y prácticas de innovación social, así como pautas de interacción entre ellas: espacios de construcción de lo común, ‘palacios del pueblo’.

Hacia un nuevo contrato social: políticas para construir fraternidad

El contrato social posbélico implicó en la Europa democrática un amplio ejercicio colectivo de solidaridad. Las instituciones de bienestar, sobre todo las de carácter universal, impulsaron el encuentro entre grupos sociales con independencia de sus niveles de renta y mantuvieron por tanto activas las condiciones cotidianas de la igualdad. Pero el estado de bienestar no sólo ha actuado como palanca de igualdad y de mezcla. En ciertas circunstancias ha operado también como factor de segregación. Cuando las políticas sociales no son universales (por ejemplo, programas selectivos por niveles de renta), ni se incardinan en procesos de construcción de comunidad (por ejemplo, equipamientos públicos ajenos al tejido social del territorio) pueden contribuir a reforzar dinámicas de fragmentación. Un ejemplo histórico de este fenómeno, de nítidas características socioespaciales, fue la construcción masiva de vivienda pública en las periferias de las grandes ciudades europeas: el derecho a la vivienda se hizo tangible en términos de segregación urbana.

Hoy, en un contexto de cambio de época, la reconstrucción de ciudadanía y sus coordenadas de debate deberían situarse en el tipo de valores y políticas necesarias para tejer igualdades y mezclas, para hacerlo respetando diferencias y autonomías. ¿Cómo erigir una dimensión de fraternidad potente en el núcleo de una ciudadanía social posible para el siglo XXI?. ¿Puede dibujarse una agenda de transición hacia escenarios cotidianos de mixtura igualitaria?. Emerge el reto de explorar políticas y prácticas orientadas a rearticular espacios compartidos y vínculos, a generar lugares y redes de mezcla e hibridación de grupos y funciones. Parece evidente, además, que la vertiente de fraternidad debería tejerse desde políticas de proximidad y por tanto desde poderes locales más fuertes; así como desde la profundización democrática y por tanto desde la cocreación ciudadana de esas políticas. Podemos considerar cinco ejes vertebradores. Ámbitos donde tejer el entramado político y comunitario de la mixtura: ese nuevo contrato social que, ahora sí, articule igualdad con fraternidad.              

- Regeneración urbana. El conjunto de vulnerabilidades vinculadas a la segregación y la exclusión habitacional ganan centralidad en la estructura emergente de riesgos sociales. Frente a hábitats fragmentados y desiguales, surge la necesidad de una bateria de políticas urbanas por el derecho a la ciudad, como componente clave de la agenda de fraternidad: el acceso a la vivienda en todos los entornos urbanos; la seguridad residencial ante dinámicas de gentrificación; la mejora de barrios vulnerables ante dinámicas de degradación; y la configuración de espacios urbanos para la movilidad saludable. Una agenda contrasegregadora orientada a crear cotidianidades compartidas en lugares de mixtura social y funcional.     

- Inclusión social e interculturalidad. Los escenarios de fragmentación desigual cristalizan en el espacio urbano, y lo hacen también en su geografía humana: interaccionan vulnerabilidad residencial y exclusión social. Las estrategias de inclusión deberían desarrollarse en dos campos principales. a) La pobreza severa remite al fortalecimiento de las redes de servicios sociales. Frente a las fracturas en el tejido de la cohesión, resulta fundamental la existencia de unos servicios sociales universales, promotores de la autonomía personal y los lazos comunitarios, con capacidad de impulsar lógicas de empoderamiento que situen a personas y colectivos vulnerables como sujetos activos de sus propios itinerarios de inclusión. b) Las ciudades han ido transitando hacia la heterogeneidad de orígenes. La agenda de fraternidad remite al modelo intercultural, definido por la voluntad de generar simultáneamente condiciones de igualdad política, inclusión social y reconocimiento cultural. Y tanto más importante: sin coexistencias cotidianas en paralelo. Con reglas de juego acordadas que hagan posible la interacción, barrio a barrio. 

-  Acción comunitaria. La segregación comunitaria implica múltiples fragilidades en la esfera relacional: interacciones débiles y lazos solidarios escasos; soledades forzadas y dinámicas de aislamiento; vidas desvinculadas de sus entornos. La acción comunitaria como gramática de respuesta se orienta al empoderamiento personal y colectivo basado en la centralidad de los vínculos y la densidad relacional. En sociedades complejas, la ciudadanía -junto a componentes de justicia espacial e inclusión social- debe aportar anclajes comunitarios de vida cotidiana. En clave de políticas públicas, la acción comunitaria puede desplegarse a través de: a) la lógica territorial: planes y marcos de gobernanza a escala de barrio como espacios de cooperación público-vecinal de carácter integral; b) la lógica del commoning: consolidación del tejido de lo común por medio de articulaciones estables entre la acción colectiva y las instituciones de proximidad (cocreación de políticas, gestión comunitaria de servicios…); c) la lógica infraestructural: acciones impulsadas desde las redes de servicios públicos (educación, cultura, salud, cuidados…) para dotar de dimensión comunitaria al bienestar; lógica que remite a los equipamientos de proximidad y a la necesidad de convertirlos en bienes comunes, como aportación a la agenda de la fraternidad.

- Territorios de educación y cultura. La escuela pública constituyó un eje central de igualdad en el contrato social del siglo XX; la articulación de educación, cultura y comunidad podría construir una dimensión clave de la agenda de fraternidad en el contrato social del siglo XXI. Transitar hacia un escenario de educación fraternal implica, en primer lugar, revertir el conjunto de factores que generan segregación escolar: poner fin a esquemas duales (pública/concertada) que allanan los caminos de huida de las clases medias Pero la desegregación educativa debe ir más allá de las escuelas. Ello conduce a dos ideas-fuerza. a) La ampliación educativa hacia el conjunto de los ciclos de vida (universalizar los servicios educativos y de cuidados de 0 a 3 años). b) La ampliación educativa hacia el conjunto de entornos de vida cotidiana (revertir la segregación en actividades extraescolares; conectar escuelas y barrios). La vinculación cultura-educación, finalmente, emerge como el marco básico donde ubicar la superación de las segregaciones culturales. Los escenarios de fragmentación se expresan hoy en circuitos de consumo, más que de participación cultural; y de mercado, más que de derechos culturales. La transición debería articular un entramado de actividades culturales inclusivas y de proximidad, así como dotar de centralidad a los espacios comunitarios  y reconocer los activos culturales ciudadanos no formalizados.

- Barrios y vidas saludables. La conexión salud-alimentación-ecología aparece como pieza clave en la transición hacia nuevos escenarios cotidianos de mixtura. En el terreno de la salud puede plantearse por un lado un giro hacia la proximidad, fortaleciendo la red de centros de atención primaria en los barrios. Y por otro lado un giro comunitario que permita forjar procesos de construcción colectiva de la salud entre recursos públicos y tejido vecinal-asociativo. En la dimensión alimentaria, priorizar la acción contrasegregadora implica reforzar de forma articulada el eje social: cobertura de necesidades alimentarias de personas y colectivos en riesgo de exclusión; el eje territorial: mejora de los entornos alimentarios locales en barrios de rentas bajas; y el eje comunitario: apoyo a iniciativas ciudadanas de solidaridad alimentaria y de consumo agroecológico. No podemos olvidar, por último, las segregaciones vinculadas a los determinantes ambientales de la salud. Los barrios frágiles sufren de forma más intensa las consecuencias del cambio climático y de la contaminanción. Es por ello que las políticas urbanas de transición energética y movilidad sostenible son relevantes en tanto que políticas de salud y resultan además fundamentales en su contribución a la justicia socioespacial.

En síntesis, construir ciudadanía social en el siglo XXI es tarea compleja y necesaria. Las dimensiones del cambio de época nos ubican en transiciones vitales inéditas. Tejer un contrato social conectado a las nuevas realidades supone redibujar muchas coordenadas del viejo modelo de bienestar. Implica, en todo caso, superar las relaciones contradictorias entre los regímenes de bienestar clásicos y las esferas cotidianas de segregación. Explorar caminos que hagan posible forjar una agenda de fraternidad como dimensión central de los procesos de innovación y cambio; trazar geografías compartidas como infraestructuras cotidianas de emancipación; diseñar políticas públicas de generación de mixturas, y prácticas colectivas donde producir los vínculos cotidianos de esas mixturas. Tal vez así pueda reescribirse la gramática de la igualdad. Tal vez así pueda tomar un nuevo sentido la pulsión humanista del viejo estado de bienestar.

 [i] Klinenberg, E. (2021) Palacios del pueblo. Políticas para una sociedad más igualitaria. Madrid: Capitan Swing

 

[i][i] Blanco I. Gomà R. (coord.) (2022) ¿Vidas segregadas?. Reconstruir fraternidad. València: Tirant (de próxima aparición). Antón, F; Barbieri, N; Benach, J; Bonal, X; Checa, J; Cruz, H; Domene, E; Donat, C; Garcia, M; Garcia, X; González, S; Navarro, L; Nel·lo, O; Pérez, M; Pérez, N; Pericàs, J.M; Pindado, F; Porcel, S, i Rebollo, O.